Ja, stuur me STAP-alerts

Ontvang nieuws over STAP en de STAP-aanvraag mogelijkheden per e-mail. Afmelden kan altijd, met één klik.

Oeps. Vul een juiste naam in

Oeps. Vul een juist e-mailadres in

Dit e-mailadres is al geregistreerd
Ontvang berichten en het laatste nieuws over STAP per e-mail
Opleiding.nl B.V. Algemene Voorwaarden voor de Gebruiker

Algemene voorwaarden van Opleiding.nl B.V. (“Opleiding.nl”), gevestigd te Hilversum, aan het adres Marathon 7 (1213 PD), met KvK-nummer 17113834. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden gelden per 12 december 2022.

Artikel 1: Definities

 1. Content : alle informatie, gegevens of bestanden die de Partner via het Platform ter beschikking stelt, waaronder – maar niet beperkt tot – bedrijfsinformatie en het Productaanbod.
 2. Consument : een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 3. E-mailadres : stapcoach@opleiding.nl.
 4. Gebruiker : iedere bezoeker van het Platform die op het Platform kan overgaan tot (onder meer), het opvragen van een informatiebrochure, het stellen van een vraag, het verrichten van een Inschrijving.
 5. Herroeping : de ontbinding van de Overeenkomst door de Consument op grond van zijn wettelijke herroepingsrecht.
 6. Inschrijving : de aanmelding door een Gebruiker voor een Product via het Platform, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden van Opleiding.nl en de algemene voorwaarden van de Partner.
 7. Opleiding.nl : Opleiding.nl B.V.
 8. Overeenkomst : de overeenkomst die tot stand komt tussen de Partner en een Gebruiker op grond van de Inschrijving door de Gebruiker voor een Product van de Partner via het Platform.
 9. Overeenkomst op afstand : de Overeenkomst gesloten via bijvoorbeeld internet, telefoon of email.
 10. Partner :  de natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere partner die via het Platform Producten aan Gebruikers aanbiedt.
 11. Persoonsgegevens : gegevens die het mogelijk maken een bepaalde persoon te identificeren, zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens.
 12. Platform :  de Site en alle onderliggende pagina’s.
 13. Product : het door de Partner aangeboden product en/of dienst, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – opleidingen, trainingen, cursussen en/of workshops, E-learnings, boeken en alle bijbehorende materialen en informatie.
 14. Productaanbod : de omschrijving, prijs, voorwaarden en overige informatie betreffende Producten die door de Partner worden aangeboden.
 15. Site : stap.opleiding.nl
 16. Product : het door de Partner aangeboden product en/of dienst, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – opleidingen, trainingen, cursussen en/of workshops, E-learnings, boeken en alle bijbehorende materialen en informatie.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform door de Gebruiker, waaronder – maar niet beperkt tot – iedere Overeenkomst die tot stand komt door Inschrijving op het Platform door de Gebruiker, ieder Productaanbod en alle Content.
 2. Iedere Gebruiker die gebruik maakt van het Platform, of een Inschrijving verricht met betrekking tot een door de Partner aangeboden Product via het Platform en waardoor een Overeenkomst tot stand komt, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden geschiedt schriftelijk. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3: Inschrijving en levering

 1. De Inschrijving voor een Product vindt plaats middels voltooiing van het inschrijfproces op de Site.
 2. Levering van het Product vindt plaats door de Partner. Na de Inschrijving verloopt het contact met betrekking tot de levering van het Product via de Partner.
 3. Betaling door de Gebruiker geschiedt direct aan de Partner en niet via Opleiding.nl. De betalingsvoorwaarden gelden zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van de Partner. De Gebruiker ontvangt een factuur van de Partner indien de studiekosten niet volledig door het STAP-budget gedekt worden.

Artikel 4: De prijs

 1. Indien op het voor Consumenten toegankelijke Platform prijzen staan vermeld, zijn dit prijzen inclusief het bijbehorend BTW-tarief - tenzij anders vermeld. Eventuele aanvullende kosten die betaald moeten worden met betrekking tot de Inschrijving voor het Product van Partner, worden gecommuniceerd door de Partner.
 2. De vermelde prijzen die op het Platform staan zijn indicatief totdat de Inschrijving is afgerond. Gebruiker gaat akkoord met het bedrag dat zichtbaar is bij de opleidingsinformatie en wat tevens aan de Gebruiker bevestigd wordt. Aan de vermelde prijzen kunnen echter geen rechten worden ontleend.  

Artikel 5: Herroeping

 1. De Gebruiker, indien Consument, heeft het recht de Overeenkomst op afstand binnen 14 kalenderdagen nadat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden (herroepingsrecht).
 2. De Gebruiker, indien Consument, maakt gebruik van dit herroepingsrecht door binnen deze periode de Overeenkomst te herroepen door via het E-mailadres of per post middels het formulier voor herroeping (klik hier) een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Overeenkomst ontbonden moet worden. De Gebruiker ontvangt – na een beroep op het herroepingsrecht zoals hiervoor omschreven – een ontvangstbevestiging van Opleiding.nl. Afhankelijk van de wijze van betaling restitueert Partner eventueel betaalde gelden zo spoedig mogelijk.
 3. Retourzendingen van fysieke studiematerialen kunnen kosteloos worden geretourneerd, zie daarvoor de instructies van Partner. Retourzendingen worden geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt is de Gebruiker verplicht het Product af te nemen dan wel een door Partner te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 6: Annuleren en tussentijds opzeggen van de Overeenkomst

 1. Voor annulering en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst gelden de algemene voorwaarden van de Partner.

Artikel 7: Persoonsgegevens en AVG

 1. Opleiding.nl verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens van de Gebruiker. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren en invullen van die Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten door Opleiding.nl.
 2. De gegevensverwerking van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Statement van Opleiding.nl.
 3. Opleiding.nl is niet verantwoordelijk of op enige wijze aansprakelijk voor het privacybeleid van Partners.

Artikel 8: Klachten, geschillen en toepasselijk recht.

 1. Klachten over de levering of de inhoud van het Product, over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst en de door de Partner te leveren diensten, dienen schriftelijk aan de Partner gemeld te worden en niet aan Opleiding.nl. De Partner neemt deze klachten in behandeling. 
 2. Klachten over het Platform dienen schriftelijk aan het E-mailadres van Opleiding.nl gemeld te worden. Opleiding.nl zal doorgaans binnen 14 dagen de klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opleiding.nl partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 4. De rechtbank te Midden-Nederland is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van enige geschillen nadat partijen onderling niet tot een oplossing van het geschil zijn gekomen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 9: Wijzigen algemene voorwaarden

 1. Opleiding.nl is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Indien de Gebruiker een Consument betreft, dan heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden, mits de wijziging wezenlijke gevolgen heeft voor de prestatie die de Consument ontvangt zoals overeengekomen in de Overeenkomst.